Úplná pravidla soutěže nazvané „Získej batoh zdarma a vyhraj adrenalin“

Tato pravdila si můžete stáhnout zde.

1. Organizátor soutěže je:

GOLDTIME a.s., se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 10, 18000, zapsaný u Městského obchodního soudu v Praze v oddílu B, vložka 823, IČO: 18629814, DIČ: CZ18629814 (dále jen „Provozovatel“ nebo „organizátor“).

2. Doba trvání soutěže a místo konání spotřebitelské soutěže

Soutěž bude probíhat od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 na území České repulibky (dále jen "místo konání soutěže"). 

3. Princip a podmínky v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící" nebo „účastník soutěže").

Podmínkou účasti v soutěži je nákup hodinek SWISS MILITARY HANOWA u autorizovaného prodejce SWISS MILITARY HANOWA v České republice v době konání soutěže. Autorizovaným prodejcem v ČR je takový obchod, který je ve smluvním vztahu s provozovatelem. Seznam autorizovaných prodejců je umístěn na internetových stránkách www.swiss-military-hodinky.cz v sekci „kde nakupovat“.

Soutěžící se zapojí do soutěže tím, že se za dodržení výše uvedené podmínky zaregistruje do soutěže vyplněním a odesláním registračního formuláře na internetové stránce soutez.swiss-military-hodinky.cz. Formulář obsahuje informace o soutěžícím (jméno a příjmení, rok narození, email, telefon, adresa, typ zakoupených hodinek a obchod, kde byly hodinky zakoupeny, číslo účtenky), tři anketní otázky a tipovací otázku „Jaký bude kurz české koruny vůči švýcarskému franku s přesností na tři desetinná místa dle kurzovního lístku České Národní Banky dne 7. 10. 2016 v 15:00 hodin?“ (nápověda: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp), která rozhodne o vítězi.

Soutěžící je povinen uschovat originál platné účtenky (dokladu o zaplacení soutěžního nákupu) za účelem ověření platné účasti v soutěži a za účelem vydání výhry. Pokud soutěžící nepředloží originál platné účtenky splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodným vytištěným datem (účtenky) uvedeným při vstupu do soutěže (registrační formulář), bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhru získává účastník, který se umístil za ním – jako další v pořadí. Vyřazen bude i ten účastník, jehož účtenka nebude platná z důvodu zboží vráceného nebo vyměněného.

Každá účtenka smí být v soutěži použita pouze jednou.

Všichni soutěžící, kteří správně vstoupí do soutěže (správně vyplní a odešlou registrační formulář), následně obdrží email potvrzující vstup do soutěže zaslaný na emailovou adresu, kterou uvedli v registračním formuláři. Nedoručení potvrzovacího emailu od organizátora znamená, že vstup do soutěže neproběhl.

4. Výhry v soutěži

Výherci cen budou určeni následujícím způsobem: vyhraje ten soutěžící, jehož odpověď na tipovací otázku bude nejpřesnější s přesností na tři desetinná místa. V případě více shodných odpovědí s nárokem na výhru rozhodne o vítězi dřívější odeslání registračního formuláře. Časem odeslání se rozumí čas přijetí na server provozovatele.

Hlavní výhrou je voucher na zážitkový let stíhačkou L-29 Delfín v celkové hodnotě 25.000 Kč. Druhou cenou je voucher na zážitkový let na flybordu v celkové hodnotě 2.000 Kč. Třetí cenou je voucher na zážitkový výstup via ferrata a drytooling ve celkové hodně 2.000 Kč.

5. Podmínky čerpání výhry

Výherci budou o výhře informováni do 14 dnů od ukončení soutěže na email, který uvedli do registračního formuláře. Na základě tohoto emailu se Soutěžící přihlásí o výhru na adrese Organizátora. Princip ověření originálu účtenky je plně v kompetenci organizátora.

Po ověření, že výherce splnil veškeré podmínky soutěže, bude domluven termín a místo předání výhry, na kterém výherce musí prokázat svou totožnost.

Pokud se Soutěžící o výhru u organizátora nepřihlásí do 1 měsíce od ukončení soutěže nebo pokud si výherce nevyzvedne výhru do 30-ti dnů od domluveného termínu, výhru získá účastník, který se umístil za ním – jako další v pořadí.

6. Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky ani za jakékoli nedoručení informace účastníkům soutěže způsobené třetí osobou. Stejně tak není organizátor odpovědný za nedoručení či poškození obsahu poštovních zásilek během přepravy na adresy výherců soutěže.

Do soutěže budou zařazeny pouze platné registrační formuláře. Platnými registračními formuláři se rozumí takový registrační formulář, obsahuje-li všechny požadované údaje a je v souladu s těmito pravidly. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů v registračním formuláři.

U registračních formulářů je zhotovený záznam obsahující jméno a příjmení, rok narození, email, telefon, adresu, typ zakoupených hodinek, číslo účtenky, obchod, kde byly hodinky zakoupeny, tři anketní otázky a tipovací otázku. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a společnosti GOLDTIME BL, spol. s r.o. a jejich rodinní příslušníci a právnické i fyzické osoby, které jsou s organizátorem v obchodním kontaktu.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o všech otázkách spojených s touto soutěží. Účastníci soutěže porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady ve zvlášť odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, nebo zrušit. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejnit jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech.

Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Účastník soutěže odesláním registračního formuláře uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této akce za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník soutěže potvrzuje, že se seznámil s právy dle §§11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich

likvidaci, atd.. Zpracovatelem je GOLDTIME, a.s., případně jiný pověřený subjekt. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli bezplatně na adrese Organizátora odvolat. V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato úplná pravidla soutěže jsou po dobu trvání soutěže uložena v písemné podobě v sídle organizátora soutěže nebo je možné je stáhnout v elektronické podobě na stránkách soutěže http://www.swiss-military-hodinky.cz/cs/pravidla-smh-leto-2016/.